Zakoni

 

Zakoni od najvećeg interesa

 

Pravna zaštita na državni trošak (Patrocinio a spese dello Stato)

Ako ste italijanski državljanin ili pak stranac, sa boravkom u Italiji, ako posjedujete dokument iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet, možete ostvariti pravnu zaštitu na državni trošak i time biti oslobođeni plaćanja troškova koji se odnose na branioca, troškove procesa, sudskih vještaka i privatnih detektiva

Da biste ostvarili ovo pravo, Vaša godišnja zarada mora biti niža od 9.296 Euro, što se dokazuje zadnjom prijavom prihoda.

Ova suma se uvećava za 1.032 Euro po članu domaćinstva ukoliko živite sa porodicom. Lica optužena i osuđena za utaju poreza ne mogu ostvariti ovo pravo. Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć se podnosi putem upravnika zatvora koji ovjerava potpis i proslijeđuje zahtjev nadležnom organu.

Zahtjev mora da sadrži:

lične podatke podnosioca kao i svih članova porodice;

porezni broj (codice fiscale) svih članova porodice;

izjavu o postojanju uslova i dohotka u kojoj je posebno naveden ukupni dohodak podnosioca i eventualnih članova porodice.

Pored toga podnosilac je dužan da u roku od trideset dana po isteku godine u kojoj je podnijet zahtjev, i do kraja postupka, saopštiti eventualne varijacije dohotka koje utiču na odobravanje besplatne pravne zaštite.

Strani državljanin mora da priloži izjavu o prihodima u inostranstvu kao i potvrdu konzularnih vlasti koja potvrđuje njegovu izjavu.

Stranac može podnijeti pomenutu potvrdu u roku od dvadeset dana od dana podnošenja zahtjeva i putem branioca ili člana porodice.

Ukoliko je nemoguće pribaviti traženu potvrdu, ona može biti zamjenjena i ovjerenom izjavom (autocertificazione).

PAŽNJA! Podnošenje lažne izjave je kažnjivo zatvorom do pet godina.

Kada se radi o prihodima ostvarenim u Italiji, dovoljna je izjava iako sudija može da zatraži podnošenje dokumenata koji dokazuju njenu autentičnost. ako to nije moguće, može biti zamjenjena ovjerenom izjavom (autocertificazione).

Pravni osnovi za držanje u pritvoru

Vaše pritvaranje može biti motivisano:

hapšenjem na djelu;

hapšenjem zbog osnovane sumnje da ste počinili djelo;

izvršenjem rješenja o pritvoru donijetog od strane sudije.

U prva dva slučaja sudija je dužan da Vas sasluša u roku od 96 sati kao bi potvrdio pritvor ili odredio njegovo ukidanje.

U trećem slučaju sudija mora da Vas sasluša u roku od pet dana. Ako se nalazite u pritvoru, Zamjenik Javnog Tužioca (Pubblico Ministero) može da Vas sasluša samo nakon što je to prethodno obavio Istražni Sudija (Giudice per le Indagini Preliminari).

Pritvor može da bude određen samo u slijedećim slučajevima:

opasnost od ponavljanja djela;

konkretna opasnost od bjekstva;

opasnost od uništenja dokaza krivice i uticaja na svjedoke.

Trajanje pritvora može da bude tri, šest ili dvanaest mjeseci u zavisnosti od težine djela, počevši od dana hapšenja pa do proslijeđivanja na sud (preliminarna audijencija).

Kada se radi o komplikovanim slučajevima rokovi mogu da budu obustavljeni za vrijeme obavljanja procesa i mogu biti produženi više puta.

Maksimalno trajanje pritvora, uključujući sve moguće prekide i produženja ne može biti duže od dvije, četiri ili šest godina u zavisnosti od težine djela, počevši od dana hapšenja pa do pravosnažne presude.

Protiv rješenja o pritvoru moguće je ulužiti žalbu nadležnom organu (Tribunale della Libertŕ) u roku od deset dana od dana uručenja.

Proces i razne forme suđenja

Suđenje po skraćenom postupku (Giudizio abbreviato)

Istražni sudija (Giudice Udienza Preliminare), umjesto da odredi proslijeđivane na sud, može odmah donijeti odluku i zaključiti postupak; u tom slučaju kazna je umanjena za jednu trećinu.

Za suđenje po skraćenom postupku treba se obratiti sudiji (G.U.P.): ako on smatra da posjeduje dovoljno elemenata za donošenje odluke, uvažit će zahtjev stranke. Ova vrsta postupka može biti primjenjena kada se radi o djelima za koja je predviđen doživotni zatvor bez dnevne izolacije.

Primjena kazne po sporazumu (Patteggiamento)

Sastoji se u sporazumu o visini kazne između optuženog i Javnog Tužioca. Moguće je postići ga kada kazna, uzevši u obzir olakšavajuće okolnosti i smanjenja predviđena postupkom ne prelazi dvije godine. Mora biti zatražena na uvodnoj sjednici (udienza preliminare) ne može biti zatražen prilikom glavnog pretresa.

Postupak pred inokosnim sudijom (Giudice Monocratico)

Kada se radi o krivičnim djelima za koja nije predviđena uvodna sjednica (udienza preliminare), skraćeni postupak i kazna po sporazumu mogu biti zatraženi na glavnom pretresu, prije početka diskusije.

Direktni postupak (Giudizio direttissimo)

Kada se radi o hapšenju na djelu i kada nije potrebna dodatna istraga, u roku od 48 sati Javni Tužilac (Pubblico Ministero) može tražiti, pored potvrđivanja pritvora, da se obavi suđenje po direktnom postupku. Ukoliko je pritvor već potvrđen od strane sudije i u slučaju priznanja krivice, Javni Tužilac može tražiti direktni postupak:

u roku od 15 dana od dana hapšenja u prvom slučaju;

od upisivanja u registar istrage u drugom slučaju.

U toku ove faze možete tražiti, ukoliko Vas interesuje, skraćeni postupak ili kaznu po sporazumu. U svakom slučaju možete tražiti termin za pripremu odbrane koji ne može biti duži od deset dana.

Trenutni postupak (Giudizio immediato)

Ako se radi o očiglednim dokazima, Zamjenik Javnog Tužioca (P.M.) može da se obrati istražnom sudiji (G.I.P.), u roku od 90 dana od dana upisa u registar istrage sa zahtjevom za trenutni postupak. Dekret istražnog sudije kojim se određuje ova vrsta postupka mora da bude uručen stranci u roku od 30 dana prije suđenja.

Optuženo lice, u tom slučaju, može u roku od 15 dana prije suđenja da zatraži skraćeni postupak ili primjenu kazne po dogovoru. Nakon isteka ovog roka nije više moguće tražiti navedene vrste postupka.

Redovni postupak (Giudizio ordinario)

Ovaj postupak se obavlja pred sudom koji može da bude, u zavisnosti od slučajeva, sastavljen od jednog ili više sudija. Datum je određen na uvodnoj sjednici od strane sudije (G.U.P.) ili na osnovu direktnog poziva od strane tužilaštva za sva djela za koja nije predviđena uvodna sjednica. Na početku glavnog pretresa Zamjenik Javnog Tužioca i odbrana traže izvođenje dokaza.

Prvo se saslušavaju svjedoci optužbe, zatim se prelazi na svjedoke odbrane. Ako želite možete tražiti da budete saslušani ili da prihvatite saslušanje od strane tužioca. U tom slučaji ćete morati odgovoriti na pitanja optužbe, odbrane i eventualno sudije. Možete u svakom momentu prije nego što se sud povuče na vjećanje tražiti da dadnete spontane izjave.

Nakon dokaznog postupka se prelazi na završne riječi i okončava se presudom. Možete uložiti žalbu protiv presuda izrečanih redovnim postupkom i skraćenim postupkom koju treba podnijeti nadležnom žalbenom sudu (Corte d'Appello). U žalbi mora biti naznačena presuda protiv koje se podnosi, datum izricanja, organ koji ju je donio kao i motivi, u protivnom će žalba biti proglašena neprihvatljivom tj. neće se uopšte uzeti u razmatranje. Pored toga možete podnijeti pritužbu kasacionom sudu (Corte di Cassazione). Kada se radi o kazni po sporazumu, moguće je podnijeti žalbu isključivo kasacionom sudu. Rokovi za podnošenje žalbe u zavisnosti od slučajeva iznose:

15 dana kada je obrazloženje presude pročitano odmah po završetku suđenja;

30 dana kada je obrazloženje presude deponovano u roku od 15 dana od dana izricanja;

45 dana kada je obrazloženje presude deponovano nakon 15 dana od njenog izricanja.

Pogodnosti i alternativne mjere

 

Nagradno smanjenje kazne (Liberazione anticipata)

 

Na svakih šest mjeseci izdržane kazne ako ste:

imali regularno ponašanje;

učestvovali u postupku prevaspitavanja;

možete ostvariti smanjenje kazne u visini od 45 dana u odnosu na ostatak kazne. Ovo se odnosi i na period proveden u istražnom zatvoru kao i u kućnom pritvoru, ali možete ju tražiti samo nakon pravosnažnosti presude. Zahtjev se podnosi nadležnom sudu (Tribunale di Sorveglianza), putem prikladnog obrasca koji ćete naći u odjelenju. Pogodnost može biti opozvana ako u toku izdržavanja kazne budete osuđeni za krivično djela sa umišljajem nakon njenog odobravanja, što se odnosi i na period proveden na alternativnim mjerama.

Ustavni sud je presudom br. 186 od 23.5.1995. utvrdio da smanjenje kazne može biti opozvano kada je ponašanje osuđenog lica u odnosu na presudu koja mu je izrečena, neprihvatljivo i nije u skladu sa pogodnosti koja mu je odobrena.

Nagradni dopusti (Permessi premio)

O nagradnim dopustima odlučuje nadležni sudija (Magistrato di Sorveglianza). Možete ostvariti 45 dana nagradnog dopusta u toku godine s tim da ni jedan ne može trajati duže od 15 dana. Za njihovo odobravanje je važno povoljno mišljenje upravnika (Direttore) kao i pozitivno mišljenje ekipe koja je sastavljena od vaspitača, psihologa, socijalnog radnika itd. i koje je navedeno u zaključnom dokumentu (sintesi). Pored toga morate izdržati barem četvrtinu kazne ako se ne radi o teškim krivičnim djelima. Ukoliko ste osuđeni zbog teških djela kao što su pljačka, iznuđivanje, ubistvo i sl., morate izdržati barem polovinu kazne, ali ni u kom slučaju više od deset godina, da biste mogli tražiti nagradni dopust.

Kada se radi o kaznama koje ne prelaze tri godine, nije predviđen minimalni period koji morate izdržati da biste mogli tražiti dopust.

Dopusti ne mogu biti dozvoljeni u slijedećim slučajevima:

za period od dvije godine kada se radi o optuženim ili osuđenim licima koja su počinila, za vrijeme izdržavanja kazne, krivično djelo sa predumišljajem;

za period od tri godine kada se radi o licima osuđenim za teška djela, već pomenuta, koja su počinila bjekstvo ili kada im je opozvana alternativna mjera;

za period od pet godina kada se radi o licima osuđenim za teška djela, kada se protiv njih vodi postupak ili je izrečena presuda za djelo počinjeno sa predumišljajem i to za vrijeme dopusta, vanjskog posla, poluotvorenog tretmana ili za vrijeme bjekstva, kada se radi o kazni od tri i više godina.

Vanjski posao (Lavoro esterno art. 21 O.P.)

Upravnik zatvora može da Vam omogući da obavljate vanjski posao ako ste uključeni pozitivan prevaspitni tok i ako je ekipa prevaspitne službe donijela prijedlog u tom smislu. Vanjski posao predviđa i jednu seriju obaveza i u svakom slučaju status osudenog lica ostaje na snazi. Ako ste međutim osuđeni za teška djela (pljačka, iznuđivanje, ubistvo i sl.), vanjski posao Vam može biti odobren tek nakon što izdržite trećinu kazne, ali u svakom slučaju ne više od pet godina, a kada se radi o licima osuđenim na doživotni zatvor, nakon deset godina.

Poluotvoreni tretman (Semilibertŕ)

Predstavlja mogućnost svakodnevnog izlaska iz zatvora radi obavljanja radne djelatnosti, studiranja ili obavljanja društveno korisne djelatnosti (volontariato), s tim da se uvečer treba vratiti u zatvor. Prilikom korištenja ove pogodnosti potrebno je pridržavati se programa (vrijeme povratka, ne udaljavati se sa mjesta predviđenih programom). Da biste mogli ostvariti poluotvoreni tretman morate izdržati najmanje polovinu kazne.

U slučajevima kada biste mogli ostvariti pogodnost proslijeđivanja socijalnoj službi (affidamento in prova ai servizi sociali) kada ostatak kazne nije viši od tri godine, može Vam biti odobren poluotvoreni tretman ako sud smatra da ne postoje uslovi za odobravanje prve pogodnosti. U tom slučaju nije potrebno izdržati polovinu kazne.

Ova mogućnost nije predviđena za lica osuđena za teška djela predviđena članom 4 bis O.P.: teška pljačka, teško iznuđivanje, trgovina drogom uz otežavajuće okolnosti, ubistvo itd.).

Osim toga kada su u pitanju gore pomenuta teška djela, poluotvoreni tretman se može dobiti tek nakon dvije trećine izdržane kazne. Kada se radi o kazni doživotnog zatvora poluotvoreni tretman se može ostvariti tek nakon dvadeset godina izdržane kazne. Da biste izračunali koliko ste kazne izdržali radi traženja poluotvorenog tretmana, na kaznu koju ste stvarno izdržali treba dodati i nagradno smanjenje kazne predviđeno članom 54 Zakona o Izvršenju Kaznenih Sankcija (Ordinamento Penitenziario).

Probno povjeravanje socijalnoj službi (Affidamento ai servizi sociali)

Ovu pogodnost možete tražiti putem prikladnog obrasca upućenog nadležnom sudiji (Magistrato di Sorveglianza), koji može da prekine izvršenje kazne do odluke nadležnog suda (Tribunale di Sorveglianza).

Prekid kazne može da bude odobren ako sudija smatra da imate dobre šanse za odobravanje povjeravanja socijalnoj službi, ako ne postoji opasnost od bjekstva i kada nastavak izvršenja kazne predstavlja ozbiljne teškoće. U tom slučaju nadležni sud (Tribunale di Sorveglianza) bi trebao da odluči u roku od 45 dana od dana prijema Vaše molbe proslijeđene putem sudije, ali termin može da bude i duži zbog preopterećenosti sudova.

Iako u načelu nije neophodno za ostvarivanje ove pogodnosti, radno mjesto je vrlo važno za njeno odobravanje. Dakle kada podnosite molbu preporučuje se da priložite dokumentaciju o postojanju radnog mjesta jer su u protivnom šanse za ostvarivanje ove pogodnosti minimalne.

Ako Vaša molba bude odbijena opoziva se i prekid kazne i morate se vratiti u zatvor i nemate u tom slučaju pravo tražiti ponovni prekid ni u odnosu na neku drugu pogodnost. Povjeravanje socijalnoj službi Vam omogućuje da izdržavate kaznu u sopstvenom prebivalištu ili u prihvatnom centru, ali morate poštovati odredbe koje utvrđuje nadležni sud.

Najčešće odredbe su:

ne udaljavati se iz opštine boravka bez prethodnog odobrenja sudije (Magistrato di Sorveglianza);

održavati dva puta mjesečno kontakte sa socijalnim radnikom centra za odrasle (C.S.S.A.);

posvetiti se stabilnom poslu, volonterstvu ili obrazovnim aktivnostima;

pridržavati se obaveze boravka u stanu (obično se radi o noćnom satima);

ne stupati u kontakt sa ranije osuđivanim licima;

obeštetiti oštećenu stranku.

Ovu pogodnost možete tražiti kada Vaša kazna ili ostatak kazne ne prelazi tri godine.

Ako ste osuđeni za pripadnost mafijaškoj organizaciji, kidnapovanje ili međunarodnu trgovinu drogom, možete ostvariti ovu pogodnost samo ako ste sarađivali sa sudskim organima.

Ako ste međutim osuđeni za tešku pljačku, otežavajuće iznuđivanje, trgovinu drogom sa otežavajućim okolnostima ili ubistvo, možete dobiti gore pomenutu pogodnost samo ako iz informacija provincijalnog komiteta za javni red i sigurnost ne proizilazi povezanost sa organizovanim ili everzivnim kriminalom.

Imajte dakle na umu da povoljno mišljenje (sintesi) prevaspitne službe i ostatak kazne niži od tri godine nisu dovoljni za postizanje pogodnosti. Uz molbu morate priložiti dokumentaciju sa garancijama o poslu koji ćete obavljati na slobodi:

garanciju o primanju na posao izdatu od strane poslodavca koji mora biti podoban;

potvrdu o upisu u školu, kurs profesionalnoig obrazovanja, učestvovanje u volonterstvu i sl.

Imajte na umu, u odnosu na sve pogodnosti, da one mogu biti privremeno ukinute (sospese) od strane nadležnog sudije (Magistrato di Sorveglianza) ako ne poštujete odredbe. U tom slučaju nadležni sud (Tribunale di Sorveglianza) je dužan odlučiti u roku od trideset dana o ponovnom uspostavljanju poluotvorenog tretmana ili o njegovom konačnom opozivanju. Ako pogodnost bude opozvana, nemate pravo tražiti nikakvu pogodnost u periodu od tri godine; čak ni nagradni dopust. Na kraju sud će ocjeniti da li taj period može biti uračunat u kaznu.

Povjeravanje u posebnim slučajevima (za narkomane i alkoholičare)

(Affidamento in casi particolari)

Ako su Vaša kazna ili ostatak kazne niži od četiri godine i ako ste već u programu liječenja od droge ili alkohola, ili ako imate namjeru da se podvrgnete navedenom programu, možete tražiti proslijeđivanje centru za socijalni rad kako biste nastavili ili započeli sa programom van zatvora.

Program liječenja treba da bude usklađen sa osobljem Ser:T-a (Servizio Tossicodipendenze dell'A.S.L.).

Zahtjev za odobravanje se podnosi uredu Javnog Tužioca (Procura della Repubblica) koji je izdao nalog za izvršenje kazne (ordine di esecuzione). Uz zahtjev morate priložiti potvrdu, izdatu od strane jedne javne ustanove, o ovisnosti o drogama ili alkoholu, program liječenja kao i potvrdu o podobnosti programa u cilju prevaspitavanja.

Odobravanje alternativnih mjera osuđenim licima koja su oboljela od SIDE ili sa jako oslabljenim imunitetom (čl.47 quater O.P. uveden Zakonom br. 231/99)

U skladu sa članom 47 quater O.P. (Zakon o Izvršenju Krivičnih Sankcija), osuđenim licima oboljelim od SIDE ili sa jako oslabljenim imunitetom, koja imaju namjeru podvrgnuti se prorgamu liječenja i asistencije, može biti odobreno proslijeđivanje socijalnoj službi, bez obzira na kaznu koju trebaju izdržati.

Molba mora da bude popraćena potvrdom, izdatom od strane nadležne zdravstvene javne ustanove ili od strane zatvorske zdravstvene službe, kojom se potvrđuju zdravstveno stanje i mogućnost programa liječenja i asistencije pri bolničkim ili drugim strukturama određenim na osnovu regionalnih planova o asistenciji oboljelih od SIDE. Odredbe koje se odnose na alternativnu mjeru će u tom slučaju sadržavati i one koje se odnose na način izvršenja programa liječenja i asistencije.

Kućni zatvor (Detenzione domiciliare)

Postoje razni slučajevi kućnog zatvora: možete ga tražiti kada ostatak kazne ne prelazi četiri godine i kada se nalazite u jednoj od slijedećih situacija:

ako ste trudnica ili majka djece koja imaju manje od deset godina i koja žive sa Vama;

ako ste otac djece koja imaju manje od deset godina i koja žive sa Vama, ali samo u slučaju ako je majka umrla ili ni u kom slučaju nije u stanju da se brine o njima;

ako je Vaše zdravstveno stanje loše i zahtjeva stalne kontakte sa lokalnim zdravstvenim ustanovama;

ako imate više od šezdeset godina i ako imate djelimični ili potpuni invaliditet.

ako imate manje od dvadestjedne godine i kada bi zatvor mogao ozbiljno poremetiti zdravlje, školovanje ili porodične odnose.

Ako ostatak kazne nije viši od dvije godine, možete ostvariti kućni zatvor kada:

ne postoje uslovi za proslijeđivanje socijalnoj službi;

sud smatra da u toku kućnog zatvora nećete počiniti druga krivična djela;

djelo koje ste počinili nije predviđeno članom 4 bis O.P.

Molba se u tom slučaju podnosi nadležnom sudiji (Magistrato di Sorveglianza). U gore navedenim slučajevima (kazna niža od četiri godine, u posebnim slučajevima i niža od dvije godine) sudija može privremeno da odobri navedenu pogodnost u očekivanju odluke nadležnog suda (Tribunale di Sorveglianza).

Kućni zatvor može da bude odobren i kada se nalazite u jednoj od situacija koje uzrokuju:

  1. obavezno odgađanje izvršenja (sudija je dužan odložiti izvršenje kazne) kada se radi o:

trudnici;

majci djeteta mlađeg od jedne godine;

licu oboljelom od SIDE ili bilo koje druge teške bolesti nespojive sa zatvorom.

  1. moguće odgađanje izvršenja (sudija može po vlastitom ubjeđenju odložiti izvršenje kazne) ako je:

podnijeta molba za pomilovanje;

osuđeno lice teško oboljelo;

osuđeno lice majka djeteta mlađeg od tri godine.

U navedenim slučajevima, bez obzira na visinu kazne, kućni zatvor može da bude odobren na određeno vrijeme i može da bude produžen. Molba za prekid kazne (sospensione dell'esecuzione della pena) se podnosi nadležnom sudiji (Magistrato di Sorveglianza).

Imajte na umu da onaj koji se udalji iz mjesta kućnog zatvora čini bjekstvo koje se smatra krivičnim djelom i automatski uzrokuje opozivanje pogodnosti.

 

Precedente Home Su Successiva