Pravila

 

Život u institutu i odnos sa službenim licima

Prvi trenuci  zatvorskog  života

Svrha ovog vodiča je da pomogne da se shvati šta se dešava, kako ostvariti prava koja su Vam zagarantovana, kao i da biste upozanali pravila koja trebate poštovati. Već ste prošli matičnu službu gdje su Vas pretresli, fotografisali, uzeli otiske prstiju i lične podatke. U matičnoj službi Vas pitaju da li imate problema sa ostalim osuđenim licima, ukoliko imate, u Vašem je interesu da to iznesete radi Vaše sigurnosti. 

Oduzeli su Vam novac i sve vrijedne predmete (prstenje, lančiće i sl.), ručni sat, opasač kao i ostale premete za koje je potreban poseban pregled: kasnije ćete moći tražiti, putem molbe upućene Direktoru, vraćanje opasača i ručnog sata ukoliko njegova vrijednost ne prelazi 155 Euro.  

Bićete podvrgnuti ljekarskom pregledu, između ostalog će Vas upitati da li ste narkoman: Vaša izjava je važna jer od nje zavisi treman kojem ćete biti podvrgnuti.

Nakon obavljanja formalnosti oko ulaska bićete upućeni u Vašu sobu. Stražar će Vam dati jedan list na kome je opisano stanje sobe u koju ulazite. Prije nego što potpišete prekontrolišite da li su svi predmeti u stanju koje je opisano, ukoliko je nešto oštećeno, tražite da se unese na list jer će eventualna oštećenja utvrđena kasnije, tj. za vrijeme ili na kraju Vašeg boravka biti stavljena Vama na teret. Ako ste optuženik, tj. ako očekujete suđenje, suduja može odrediti da ostanete u izolaciji do nove odluke.  

Da li ste bili informisani da imate pravo da obavjestite rodbinu i druge osobe da se nalazite u zatvoru? To možete učiniti putem telegrama ili pismom. Poštanski troškovi su na Vaš račun, ali ako nemate novca, pismo (u otvorenoj koverti) ili telegram će biti poslati na račun administracije.

U telegramu koji se šalje na trošak administracije možete navesti samo da ste ušli u institut ili da ste premješteni iz drugog instituta. Možete tražiti putem molbe sav potrebni material (papir, kovertu i poštansku marku) ili slanje telegrama na trošak administracije. Imajte na umu da trebate navesti da to tražite jer ste bez novca.

Ako nemate branioca imate pravo da ga imenujete: tražite da idete u matičnu službu gdje ćete naći spisak advokata okružne advokatske komore. Ranije navedeno pismo može biti upućeno i braniocu kojeg ste imenovali. 

Ako ste stranac, možete tražiti da ambasada ili konzulat Vaše zemlje budu obavješteni o Vašem hapšenju. To će biti učinjeno od strane matične službe.

Norme ponašanja

Zatvorski život je regulisan zakonom koji se zove Ordinamento Penitenziario, il Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento, Regolamento interno dell'Istituto (Zakon o krivičnim sankcijama, Pravilnik o sprovođenju zakona i kućni red ustanove) Red i disciplina predstavljaju uslove za realizaciju prevaspitnog tretmana, dakle zatvor je mjesto sa preciznim pravilima: poznavati ih i poštovati je od koristi jer tako nećete pogoršati vašu situaciju. Zakonom je predviđeno da:

poštujete norme koje regulišu život u institutu;

poštujete odredbe upućene od strane osoblja;

se ponašate sa poštovanjem u odnosu na sve.

Svako kršenje pravila povlači za sobom sankciju koja može biti:

opomena (najlakša sankcija);

ukor;

isključivanje iz sportskih i kulturnih aktivnosti u trajanju do najviše deset dana (ne može se ići u salu, učestvovati u rekreativnim aktivnostima, dok je pohađanje nastave dozvoljeno);

izolacija za vrijeme boravka na otvorenom u trajanju do najviše deset dana;

isključivanje iz zajedničkih aktivnosti u trajanju do najviše petnaest dana (predstavlja najtežu sankciju: predviđa boravak u samici, dozvoljen je boravak na otvorenom u trajanju od jednog sata i odlazak na kupanje, osim toga nije mogiće obavljati kupovinu sa izuzetkom pribora za dopisivanje).

Pored toga nekorektno ponašanje Vam onemogućuje da ostvarite pravo na smanjenje kazne predviđeno kao premija za dobro ponašanje (zove se liberazione anticipata i iznosi 45 dana za svakih šest mjeseci izdržane kazne).Dakle da ne biste imali neprijatne poslijedice izbjegavajte nedopušteno ponašanje koje je predviđeno Pravilnikom o Izvršenju Kaznenih Sankcija i to:

 1. neurednost u održavanju čistoće ćelije kao i nemar u ličnoj higijeni;

 2. neopravdano napuštanje mjesta određenog od strane osoblja;

 3. namjerno neizvšavanje radnih obaveza;

 4. uznemirivanje ostalih osoba;

 5. aktivnosti i igre koje nisu dopuštene kućnim redom;

 6. simuliranje bolesti;

 7. trgovina dobara čije posjedovanje nije dozvoljeno;

 8. posjedovanje novca i trgovina predmetima čije posjedovanje nije dozvoljeno;

 9. tajno komuniciranje unutar i izvan zatvora u slučajevima navedenim u čl. 33 stav 1, tačke 2 i 3; (radi se o slučajevima kada je određena izolacija iz disciplinskih ili sudskih razloga);

 10. nepristojne i bludne radnje (zatvor je, uključujući i ćeliju, javna ustanova u kojoj nisu dopušteni polni odnosi);

 11. zaplašivanje i potčinjavanje ostalih osuđenika;

 12. falsifikovanje dokumenata, uručenih osuđenom licu, koji potiču od Administracije;

 13. prisvajanje ili oštećivanje dobara Administracije;

 14. posjedovanje i trgovina predmetima podobnim za povređivanje;

 15. ofanzivno ponašanje prema službenim licima i drugim osobama koje ulaze u zatvor iz službenih razloga ili radi posjete;

 16. nepoštivanje naređenja i odredbi upućenih od strane zatvorskog osoblja kao i neopravdano kašnjenje u izvršavanju istih;

 17. neopravdano kašnjenje u povratku odnosi se na članove 30, 30-ter, 51, 52 i 53 zakona izvršenju kaznenih sankcija, (radi se o kašnjenju sa nagradnog dopusta kao i u povratku nakon radnog vremena van kruga zatvora);

 18. učestvovanje u neredima i pobunama;

 19. pokretanje nereda i pobuna;

 20. bjekstvo;

 21. radnje predviđene kao krivična djela počinjena na štetu ostalih osuđenika, zatvorskog osoblja ili posjetilaca.

Osoblje Instituta

Obraćajte se stražarima i drugom osoblju sa "Vi", oni su dužni da odgovore na isti način i da Vas zovu po prezimenu. Po pravilniku ne možete znati imena osoblja zatvorske policije, dakle treba da im se obrćate po činovima koje nose:

Agente (naramenica bez činova ili sa jednom crvenom strijelicom);

Assistente (naramenica sa dvije ili tri crvene strijelice);

Sovrintendente (naramenica sa jednom ili više srebrenih linija);

Ispettore (naramenica sa jednim ili više srebrenih petougaonika);

Comandante (naramenica sa jednom linijom i dva srebrena petougaonika).

Pored osoblja zatvorske policije u institutu su prisutni i drugi radnici:

Direktor;

Zamjenici direktora;

Službenici pedagoškog odjela;

Psiholog;

Psihijatar;

Socijalni radnik;

Osoblje Ser.T-a;

Volonteri;

Nastavnici;

Kapelan;

Direktor zdravstvene službe;

Ljekari;

Možete putem pismene molbe (domandina), upućene direkciji, tražiti razgovor sa pomenutim osobljem. Pravilnik Vam garantuje i mogućnost kontakta sa sudijom za nadzor (Magistrato di Sorveglianza) kao i sa regionalnim upravnikom zatvora (Provveditore Regionale agli Istituti di Pena): mežete tražiti da budete lično saslušani ili obratiti im se pismenim putem sa pitanjima i pritužbama. Ukoliko nemate materijal za pisanje, uprava je dužna da Vam ga obezbjedi. Možete takođe uputiti pismo u zatvorenoj koverti: na koverti jasno napišite kome ju šaljete, a na poleđini Vaše ime.

Molbe za premještaj moraju biti upućene putem instituta:

Regionalnom Upravniku zatvora (Provveditore Regionale agli Istituti di Pena) kada tražite premještaj u zatvor u istom okrugu (Triveneto, ukoliko se nalazite u zatvoru u Padovi);

Ministarstvu Pravde - Odjelanje za kaznenu administraciju (Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), kada tražite premještaj u zatvor koji se nalazi izvan okruga.

Posjete, telefonski razgovori, pošta

Imate pravo na šest posjeta mjesečno, sa rodbinom i osobom sa kojom živite, u trajanju od jednog sata. U posebnim slučajevima (koje ste dužni navesti u zahtjevu upućenom upravniku) posjete ,,mogu" biti dopuštene i drugim osobama. Posjete mogu trajati i duže od jednog sata ukoliko nemate redovnu posjetu i kada Vaša rodbina dolazi iz daleka, možete tražiti produženu posjetu u granicama dopuštenim po pravilniku. Optuženim licima nadležni sudija izdaje odobrenje za posjetu, nakon prvostepene presude ju odobrava upravnik zatvora. Imate pravo na jedan telefonski razgovor sedmično, sa rodbinom ili sa osobom sa kojom živite ukoliko Vam je već izdato odobrenje koje se traži od:

nadležnog sudije do prvostepene presude;

sudije za nadzor (Magistrato di Sorveglianza) nakon prvostepene presude;

upravnika zatvora nakon pravosnažne presude.

(Molba se u svakom slučaju upućuje putem uprave zatvora koja ju proslijeđuje nadležnom organu). Ukoliko dolazite iz drugog zatvora iz koga ste već telefonirali, potrebno je da ponovo tražite odobrenje i moraćete čekati nekoliko dana prije nego što bude izdato. Nakon izdavanja odobrenja možete putem odgovarajućeg obrasca tražiti telefonski razgovor navodeći datum, vrijeme kao i broj telefona i ime osobe sa kojom želite razgovarati.

U molbi navedite i jezik kojim ćete govoriti ako se ne radi o talijanskom. Lica osuđena za krivična djela predviđena članom 4-bis (prvi dio, prva tačka), O.P. (Zakon o Izvršenju Kaznenih Sankcija) imaju pravo na samo četiri posjete i dva telefonska razgovora mjesečno. U ovim slučajevima, ako imate potrebu za više posjeta, možete tražiti odobrenje od upravnika navodeći razloge (npr. održavanje odnosa sa rodbinom). Imate pravo primiti najviše četiri paketa mjesečno, od strane osoba koje mogu da Vas posjećuju ili putem pošte. Mogu da sadrže prehrambene artikle, odjeću, posteljinu s tim da ukupna težina ne prelazi 20 Kg. Imajte na umu da će svaka pošiljka koja sadrži predmete različite od obrazovnog (didaktičkog) materijala biti računata kao paket. Imate pravo primiti knjige sa mekim koricama, novine i drugi didaktički materijal koji ne ulazi u dozvoljenu težinu paketa. Može se desiti da vatirana odjeća kao i obuća ne budu uručene zbog nemogućeg pregleda ili zbog toga što nisu dopuštene. Možete uputiti i primiti poštu bez ograničenja. Na pismima uvjek treba napisati ime pošiljaoca. Sudija može da naredi cenzuru pošte; u tom slučaju ćete biti obavješteni i pošta koju primate kao i ona koju šaljete će nositi žig ,,VISTO” (pregledano), ukoliko je Vaša pošta podvrgnuta cenzuri, šaljite ju u otvorenoj koverti.

Zatvorska prodavnica (spesa)

U matičnoj službi Vam je oduzet novac; ubrzo će Vam biti dostavljen ,,libretto” sa brojem tekućeg računa na kome će biti upisana suma koju posjedujete i na kome će biti upisane sve promjene stanja. Novac možete dobiti putem poštanske uputnice, a može biti i deponovan na kapiji. Zabranjeno je primanje novca putem pisama. Pored obroka koje obezbjeđuje administracija možete kupiti i druge prehrambene artikle i pripremati ih, ako se radi o jednostavnoj pripremi, na plinskom rešou koji se također može kupiti. Možete kupiti sve prehrambene artikle, deterdžente, pribor za pisanje, cigarete i sl., koji su navedeni na listi koja se nalazi u svakoj sekciji. Ukoliko želite kupiti proizvode koji se na nalaze na pomenutoj listi možete podnijeti odgovarajuću molbu za nabavku koja može biti odobrena sami iz posebnih razloga. Možete potrošiti maksimalno 424 Euro mjesečno za kupovinu proizvoda koji se nalaze na listi, onih za koje je potrebna posebna molba, kao i za poštanske troškove i telefonske razgovore.

Molba (domandina)

Molba je obrazac putem kojeg možete od direkcije tražiti mnoge stvari:

razgovor sa Direktorom;

razgovor sa Komandantom;

razgovor sa odgovornim za komandni ured;

razgovor sa odgovornim iz matične službe (ukokoko imate probleme sudske prirode);

razgovor sa odgovornim za pedagoško odjeljenje;

razgovor sa socijalnim radnicima iz C.S.S.A. (ukoliko imate probleme vanjske prirode);

razgovor sa osobljem Ser.T.-a (ako ste narkoman);

razgovor sa psihologom;

razgovor sa kapelanom;

razgovor sa ovlaštenim volonterima;

kupovinu proizvoda koji se ne nalaze na spisku zatvorske prosdavnice (obrazac 72);

ekonomsku pomoć, ako nemate novca (sadrži sredstva za čišćenje, ličnu higijenu, poštanske marke i sl.);

podizanje knjiga iz biblioteke;

premještaj u drugu sobu ili u drugo odjeljenje;

upis na školske kurseve i druge aktivnosti;

sve ostalo...(navedite razloge koristeći i poleđinu obrasca ukoliko prostor nije dovoljan).

Obrasce možete tražiti od stražara odjeljenja.

Pored navedenih molbi na raspolaganju su i drugi obrasci putem kojih možete tražiti:

telefonske razgovore sa rodbinom;

pogodnosti predviđene Zakonom (Ordinamento Penitenziario).

Sa izuzetkom molbi (domandina), koje se ubacuju u poštansko sanduče, sve ostale molbe se podnose putem matične službe (Matricola): treba se najaviti stražaru odjeljenja za odlazak u matičnu službu. Ako želite da komunicirate sa upravnikom ili komandantom radi posebnih potreba i problema, možete uputiti pismo u zatvorenoj koverti na koju ne treba staviti marke.

Škola, profesionalno obrazovanje, kulturno-sportske aktivnosti

U institutu se organizuju razni školski kursevi kao i kursevi profesionalnog obrazovanja ali i razne kulturno obrazovne aktivnosti. One predstavljaju važan faktor u procesu prevaspitavanja, koji osoblje prati, dakle ako u njima učestvujete angažujte se sa zalaganjem.

Ove aktivnosti mogu da Vam olakšaju učenje italijanskog jezika ako ste stranac i sticanje informacija i tehnika koje će Vam biti od koristi po izlasku na slobodu: počevši od korištenja kompjutera i raznih stručnih znanja. Ako završite kurseve sa uspjehom, biće Vam uručena svjedočanstva a moćićete uspostaviti iodnose sa vanjskim osobljem. Radi se o mogućnostima koje olakšavaju zapošljavanje. Zahtjev za učestvovanje u obrazovnim i drugim aktivnostima se podnosi putem molbe (domandina), ali imajte na umu da se obavlja selekcija (obično je broj raspoloživih mjesta manji od broja zahtjeva) i može se desiti da ostanete isključeni. Učešće u kursevima i drugim aktivnostima pomaže u savlađivanju zatvorske monotonije, omogućuje nova poznanstva i učenje korisnih stvari. Obratite dakle pažnju na obavještenja koja se stavljaju na vrata sale za zajednički boravak: kada se odnose na aktivnost koja Vas zanima podnesite molbu (domandina), pišući: ,, chiedo di partecipare al corso di..."

Centar Socijalne Službe za Odrasle

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.)

Predstavlja ured zatvorske administracije sastavljen od socijalnih radnika, upravnika centra, administrativnog osoblja i zatvorske policije. Zadaci ove službe se odnose na aktivnosti unutar i izvan zatvorskih ustanova. Centar obavlja funkciju povezivanja zatvorenika, kao i osoba podvrgnutih alternativnim merama uz pomoć stimulisanja kontakta, sa društvenim ambijentom (porodica, posao, razne službe).

Aktivnosti unutar zatvorskih ustanova

 1. Učestvovanje u aktivnostima posmatranja i tretmana zatvorenika, saradnja sa ostalim radnicima u institutu. Socijalni radnik je pozvan, posebno u odnosu na ovu aktivnost, da pruži informacije o pojedinom slučaju o njegovom društvenom ambijentu o porodici iz koje potiče i u koju ima nameru da se ponovo uključi čim to bude moguće. Posmatračka aktivnost započinje nakon signaliziranja slučaja, od strane uprave zatvora, Centru Socijalne Službe za Odrasle (C.S.S.A.).

 2. Intervencije sekretarijata u odnosu na posebne porodične probleme kao i u odnosu na druge vanjske probleme. Zahtev za tu vrstu intervencija zatvorenik podnosi putem molbe "domandina” koja nakon što prođe kroz ured vaspitača, biva prosleđena Centru ako se odnosi na njegovu kompetenciju.

 3. Učestvovanje u unutrašnjim aktivnostima u sastavu komisija.

Aktivnosti na terenu

 1. Istraživanja socijalnog i porodičnog stanja na zahtev Suda za nadzor (Tribunale di Sorveglianza) radi valutacije molbi za odobrenje alternativnih mera tj. poluotvorenog tretmana, kućnog zatvora i sl.

 2. Saradnja sa drugim Centrima Socijalne Službe za Odrasle.

Pridržavanje odredbi vezanih za alternativne mere

 1. Probno poveravanje Socijalnoj Službi: socijalni radnik je zadužen da prati izvršenje mere informišući nadležnog sudiju (Magistrato di Sorveglianza) i da provodi u delo intervencije asistencije i kontrole.

 2. Poluotvoreni tretman: socijalni radnik podnosi upravi zatvora izveštaj o provođenju mere obavljajući funkciju asistencije i nadzora.

 3. Ostale alternativne mere kao i mere bezbednosti: socijalni radnik je oslonac za probleme vezane za ponovno uključivanje u društvo.

Služba za narkomane (Ser.T.)

"Ser.T.” vodi brigu o svakoj osobi koja se izjasni kao ovisnik o opojnim drogama koje su van zakona kao i o alkoholičarima. Nije uopšte potrebno imati prebivalište ili već biti lečen od strane Ser.T.-a. Ako koristite droge ili alkohol saopštite to lekaru prilikom prvog pregleda ili prvom prilikom teko da bi Vaš slučaj bio signaliziran Ser.T.-u. Ako ste već u toku sa terapijom u jednom od centara Ser.T.-a, to saopštite i biće Vam garantovan nastavak započete terapije. Ako nikada ranije niste bili u Ser.T-u, nakon hitnog pregleda ćete dobiti terapiju koja najviše odgovara Vašim potrebama. Ako imate potrebu da kontaktirate Ser.T., možete podneti zahtev zatvorskom lekaru.

Šta možete tražiti od Ser.T-a?

Kontakt sa Ser.T-om koji Vas je već sledio na slobodi ili sa nekiom drugim institutom;

Utvrđivanje programa prikladnog za alternativne mere;

Kontakte sa terapeutskim zajednicama i radnim kooperativama;

Uključivanje u grupe za terapeutski tretman;

Valutacije i eventualnu psihološku podršku.

Udruženje lečenih alkoholičara (A.C.A.T.)

Predstavlja dobrovoljno udruženje koje deluje unutar zatvora od 1992. godine aktivišući Klub lečenih alkoholičara (CAT) unutar instituta. Ovi klubovi rade na principu ekološko-socijalnog pristupa (Hudolinov metod) i pomažu osobu u suočavanju sa problemima vezanim za upotrebu alkohola potem poređenja i razumevanja unutar grupe gde se ispoljavaju solidarnost i prijataljstvo. Postizanje apstinencije omogućava rad na promeni životnog stila i planiranja vlastite budućnosti. U svakom CAT-u je prisutan jedan službenik- instruktor. Susreti se obavljaju jednom sedmično i traju sat i po. Za učestvovanje u CAT-u je potrebno podneti molbu "domandina” nakon čega će biti obavljen razgovor sa podnosiocem radi valutacije zahteva i naknadnog davanja indikacija. Ko smatra da ima problema vezanih za upotrebu alkoholnih pića i ima nameru da se suoči sa njima, može da razgovara sa volonterima ili vaspitačima a također i sa svojim psihologom i od svih može dobiti potrebne informacije. Pored toga za pružanje informacija je nadležan Aldo Agus.

Zdravstvena zaštita

 

Tjesan prostor i prisilan zajednički život u zatvoru mogu predstavljati rizik za zdravlje. Pridržavajte se ovih savjeta i Vaše zdravlje će biti više zaštićeno.

Generalna pravila za zdrav život u zatvoru

Ako cijeli dan ostajete u krevetu uvečer ćete teško zaspati. Gledajte da rano ustajete i da se krećete. Moguće je raditi gimnastiku i u ćeliji. Koristite mogućnost boravka na otvorenom prostoru i sunčajte se, dobro je za tjelo a popravlja i raspoloženje.

Posebno vodite računa o ishrani, ne ostavljajte lako pokvarljivu hranu (meso, mlijeko i sl.) za slijedeći dan, naročito za vrijeme ljeta i kada je uključeno grijanje. Oljuštite voće i operite povrće. Ako imate problema sa žvakanjem ili probavom, obratite se ljekaru koji će ocjeniti Vaše stanje i prepisati Vam potrebnu dijetu.

Ne uzimajte vino zajedno sa metadonom i lijekovima koji utiču na nervni sistem jer to uzrokuje veliku štetu na tjelesnom i mentalnom nivou, a pored toga predstavlja disciplinski prekršaj. Imajte na umu da je zabranjeno gomilati vino preko dnevno dozvoljene količine (pola litra) i u svakom slučaju pijte umjereno.

Samopovrijeđivanje (sječenje, gutanje oštrih predmeta, pijenje varekine i sl.) negativno utiče na rezultate posmatranja. Vaša prava možete ostvariti uz pomoć sredstava predviđenih zakonom, tj. zahtjevima upućenim nadležnim osobama, dok samopovrijeđivanjem sigurno nećete ostvariti željeni cilj.

Tetoviranje nije dozvoljeno jer upotreba igli i drugih instrumenata koji nisu sterilizovani uzrokuje prenošenje opasnih obolenja.

Kao što je već ranije rečeno, polni odnosi su zabranjeni. Mogu također predstavljati sredstvo prenošenja raznih bolesti: SIDA. hepatitis B, sifilis.

Ne razmjenjujte sa ostalim osuđenicima predmete za ličnu higijenu (brijače, četkice za zube i sl.), donje rublje, obuću. Također putem ovih predmeta se može dobiti zaraza počevši od hepatitisa, svraba i gljivičnih obolenja kože.

Držite prozor što više otvoren da bi se garantovala izmjena vazduha.

Važnost higijene

Kada primite zaduženje prekontrolišite da li su dušek, jastuk, posteljina i drugi predmeti opreme čisti.

Kada uđete u novu ćeliju očistite ju temeljito iako već izgleda u redu.

Ako nemate novca, putem prikladnog obrasca (domandina) tražite od administracije proizvode za ličnu higijenu kao i za održavanje čistoće ćelije.

Stalno održavajte čiste prostore gdje odlažete hranu, posuđe, lavabo i WC.

Ne ulazite u kupatilo bosonogi jer tako rizikujete da dobijete gljivična obolenja i prišteve. Preporučuje se svakodnevno tuširanje. Kupatilo služi samo za tuširanje a ne za pranje veša i brijanje.

Pravila za održavanje čistoće

Na osnovu pravilnika ste dužni održavati ličnu kao i higijenu ćelije u kojoj se nalazite. Tuširanje je dozvoljeno svaki dan i posebno je predviđeno po povratku iz sportske dvorane, sa sportskog igrališta, iz škole i sa posla.

Odnosi sa zdravstvenom službom

Prilikom ulaska u zatvor ćete biti podvrgnuti raznim pregledima, a ljekar će tražiti i Vašu saglasnost za test SIDE. Najbolje je da prihvatite jer je to u Vašem interesu.

Ljekar će Vas pitati da li ste narkoman ili ovisnik o alkoholu; ako to jeste saopštite mu jer ćete u tom slučaju imati pomoć od strane Ser.T-a ili Centra za alkoholičare. Ako prilikom prvog pregleda pri ulasku u zatvor to niste naveli, učinite to što prije, tražeći ljekarski pregled, tako ćete moći dobiti prikladan tretman.

Podaci o Vašem zdravlju predstavljaju profesionalnu tajnu koju su ljekari dužni poštovati, ako imate bilo koju bolest, to im recite bez stida.

Zdravstvena služba zatvora se ne sastoji samo u prepisivanju lijekova, predviđa i specjalističke preglede (zubar, očni ljekar, kardiolog, infektivolog i sl.), kliničke preglede, liječenja u kliničkim centrima, ako su Vam potrebni tražite ih i dobićete ove usluge.

Da biste bili pregledani od strane ljekara potrebno je da se uvečer najavite dajući svoje ime stražaru odjeljenja. Lekarski pregled će biti obavljen slijedećeg dana. Ako Vam iznenada pozlije obratite se stražaru odjeljenja koji će odmah pozvati ljekara i bićete hitno pregledani.

Medicinski tehničari ne mogu mjenjati terapiju prepisanu od strane ljekara, dakle ako imate nekih problema trebate se obratiti isključivo ljekaru.

Terapiju trebate uzeti odmah kada Vam ju uruče medicinski tehničari: zabranjeno je skupljati lijekove (također jednodnevnu dozu) i davati ih drugim osuđenicima.

Možete također tražiti privatni ljekarski pregled na Vaš trošak. Potrebno ja da se obratite upravniku radi izdavanja odobrenja navodeći razloge pregleda.

 

Home Su Successiva