Novcane kazne

 

Obavljanje ekonomskih odnosa sa institucijama

 

Novčana kazna (pretvaranje u kontrolisanu slobodu ili u društveno koristan rad)

(Conversione della pena pecuniaria in libertŕ controllata o lavoro socialmente utili)

 

Novčane kazne koje se zovu ,,multa" ili ,,ammenda” se određuju na kraju procesa i mogu biti izrečene uz zatvorsku kaznu, a mogu da predstavljaju jedinu sankciju. Za mnoga djela su predviđene i novčana i zatvorska kazna, npr. za krijumčarenje (šverc). Za drogu su predviđene vrlo visoke novčane kazne.

Novčana kazna može biti određena i kada pritužba podnijeta kasacionam sudu bude proglašena neosnovanom (inammissibile).

Kada niste u stanju da platite novčanu kaznu ona se po službenoj dužnosti pretvara u kontrolisanu slobodu koja se u tom slučaju zove pena sostitutiva.

Jedan dan kontrolisane slobode ili društveno korisnog rada odgovara sumi od 38,73 Euro novčane kazne s tim da trajanje kontrolisane slobode ni u kom slučaju ne može biti duže od:

jedne godine kada se radi o novčanoj kazni izrečenoj za krivična djela;

šest mjeseci kada se radi o novčanoj kazni izrečenoj za prekršaje.

Kontrolisanu slobodu morate izdržati nakon izdržane zatvorske kazne i ona se sastoji izvjesnim obavezama i zabranama koje određuje sudija (Magistrato di Sorveglianza): pojaviti se svaki dan u kasarni (odnosi se na kasarnu Karabinjera), ne izlaziti iz opštine u kojoj boravite itd. (postoji mogućnost da u svakom momentu, plaćanjem novčane kazne prestane trajanje kontrolisane slobode). Ako ne poštujete sve odredbe, vezane za kontrolisanu slobodu ili društveno koristan rad, određene od strane sudije, ostatak ove kazne će biti pretvoren u kaznu zatvora.

Pretvaranje novčane kazne u kontrolisanu slobodu ili u društveno koristan, rad obavezuje strance, i kada im je u presudi određen izgon, da borave u Italiji do kraja izvršenja zamjenske kazne.

Ako imate namjeru da platite novčanu kaznu, ali trenutno nemate sredstava, možete tražiti plaćanje na rate podnoseći molbu nadležnom sudiji (Mogistrato di Sorveglianza). U svakom slučaju iznos rate ne može biti niži od 15,49 Euro. Možete također tražiti odgodu plaćanja na period od šest mjeseci koji može biti i produžen ako predviđate da postoji mogućnost da ćete tada biti u stanju da uplatite traženu sumu.

 

Obratite pažnju: za ovu vrstu kazni (multa i ammenda), ni u kom slučaju nije moguće tražiti, oproštaj duga (remissione del debito).

 

Sudski troškovi i troškovi izdržavanja u zatvoru

(Spese processuali e di mantenimento in carcere)

 

Ako je Vaša presuda pravosnažna biće Vam zatraženo plaćanje sudskih troškova koji uključuju i troškove odbrane (honorar koji pripada advokatu određenom po službenoj dužnosti) ako Vam nije bila odobrena besplatna pravna zaštita.

Biće Vam također zatraženo plaćanje troškova izdržavanja u zatvoru koji trenutno iznose oko 1,80 Euro na dan. U ovu sumu su uračunati troškovi ishrane i zaduženja dostavljenog od strane uprave (dušek, posteljina, pribor za jelo i sl.).

Za pokrivanje ovih troškova odgovarate sa svim pokretnim i nepokretnim dobrima koja posjedujete sa izuzetkom naknade za rad koji obavljate u zatvoru i penzije koje ne mogu biti zaplijenjene.

Ako se nalazite u ekonomskim teškoćama možete tražiti da se sudski troškovi kao i troškovi izdržavanja u zatvoru oproste (remissione del debito). Da bi do toga došlo, pored ekonomskih neprilika morate imati i dobro ponašanje u toku izdržavanja kazne. Ako se Vaša molba uvaži, nećete biti dužni platiti navedene troškove. U tom slučaju ćete platiti samo troškove izdržavanja za period u kome ste radili u zatvoru (radni mjeseci).

Opraštanje duga se traži putem molbe upućene sudiji (Magistrato di Sorveglianza). Molbu treba podnijeti odmah nakon primanja zahtjeva (precetto) za plaćanje troškova. Podnošenje molbe obustavlja proceduru naplate troškova. Po završetku kazne, nadležni sudija će utvrditi da li se nalazite u uslovima koji predviđaju opraštanje duga.

Kada se radi o licima čija je presuda pravosnažna, naknada za rad obavljen u zatvoru se djeli na raspoloživi dio (četiri petine) i na neraspoloživi (jedna petina). Neraspoloživi dio će Vam biti uručen prilikom otpuštanja, ali ako imate potrebu, možete tražiti putem prikladnog obrasca koji ćete naći u odjeljenju, prebacivanje (svincolo) djela novca sa neraspoloživog fonda, navodeći razloge i biće uvažena samo ako su razlozi osnovani i ako raspoloživi fond nije dovoljan za zadovoljenje potreba.

 

Naknada štete (Risarcimento del danno)

 

Kada ste krivičnim djelom koje ste počinili, uzrokovali štetu drugim osobama koje su se u procesu pojavile kao oštećena stranka, dužni ste im nadoknaditi štetu. Suma utvrđena od strane suda, može biti nadoknađena prodajom Vaše imovine ili iz dijela Vaše zarade u visini od dvije petine uključujući i troškove izdržavanja u zatvoru. Ovi iznosi kao i novčane kazne ne mogu biti oprošteni.

 

Obratite pažnju: Plaćanje kazni, sudskih troškova i troškova izdržavanja u zatvoru, za one koji su u stanju da to učine, predstavlja obavezan preduslov za ostvarivanje uslovnog otpusta, pomilovanja i rehabilitacije.

 

Upis na Zavod za zapošljavanje (Sezione Circoscrizionale per l'impiego)

 

Ukoliko tražite posao morate se upisati na listu nezaposlenih podnoseći zahtjev u ,,Sezione Circoscrizionale per l'Impiego" provincije u kojoj izdržavate kaznu. Molba za upis može biti upućena poštom prilažući:

prikladni obrazac za upis sa potpisom ovjerenim od strane upravnika zatvora (obrazac trebate tražiti u odjeljenju, ako naiđete na teškoće, možete se obratiti na šalter koji se zove ,,Sportello Polaris" koji se nalazi u institutu;

potvrdu o izdržavanju kazne;

radnu knjižicu (libretto di lavoro).

Radna knjižica će Vam biti vraćena. Ne zaboravite da do 30. novembra svake godine tražite obnavljanje upisa jer ćete u suprotnom biti izbrisani sa spiskova nezaposlenih; možete također tražiti i oslobađanje obaveze godišnje obnove navodeći da se nalazite u zatvoru.

Nakon izdržane kazne moguće je ostvariti uvažavanje trajanja nezaposlenosti podnoseći Zavodu za zapošljavanje potvrdu o vremenu provedenom u zatvoru izdatu od strane uprave. Ko posjeduje kvalifikaciju, stečenu završavanjem kursa, može tražiti da mu bude upisana u radnu knjižicu prilažući kopiju svjedočanstva izdatog ud strane priznatih ustanova za profesionalno obrazovanje.

Radu knjižicu treba tražiti u opštini boravka, može i poštom, a u slučaju gubitka može se tražiti duplikat prilažući prijavu gubitka (denuncia di smarrimento).

 

Naknada za nezaposlene (Indennitŕ di disoccupazione)

 

Radi se o privremenom doprinosu koji iznosi 30 % mjesečne zarade i koji isplaćuje I.N.P.S. (Zavod za penzijsko i socijalno osiguranje), postoje dvije vrste: redovni i umanjeni.

Na redovni imaju pravo oni koji su radili barem 52 sedmice u zadnje dvije godine s tim da su upisani najmanje dvije godine na ,,Previdenza sociale". Termin za podnošenje zahtjeva ističe u roku od 68 dana od otpuštanja od strane poslodavca, ili u roku od 98 dana od podnošenja otkaza.

Umanjeni doprinos je predviđen za sve sezonske kao za i radnike na određeno vrijeme, što se odnosi na najveći broj osuđenih lica: potrebno je ostvariti barem 78 radnih dana u godini i biti upisani najmanje dvije godine na ,,I.N.P.S.” U ovom slučaju molba se podnosi najkasnije do 31 marta nakon kalendarske godine u kojoj ste radili i nije neophodno biti nezaposlen u trenutku podnošenja molbe.

 

 

Precedente Home Su